ChauKei Ngai interview with Next Media, taken at the studio YogaUP